The Farooqi Bros Podcast #19 – Affleck’s Legacy As Batman

Featuring-Sheraz Farooqi, Zayyan Farooqi, Omer K. Farooqi, & Sameer H. Farooqi

We discuss Ben Affleck’s official departure as Batman in the DCEU